Twoje centrum BHP
facebook

Ochrona głowy

Normy

EN397: przemysłowe hełmy ochronne
Umieszczenie oznakowania: numer normy europejskiej, nazwa lub identyfikator producenta, rok i kwartał produkcji, typ hełmu, rozmiar lub zakres rozmiaru. W instrukcji użytkowania wyszczególnione są dane lub zalecenia odnośnie regulacji, montażu, stosowania, czyszczenia, dezynfekcji, konserwacji, przeglądu i przechowywania.

EN812: przemysłowe hełmy lekkie
Przeznaczone są przede wszystkim do stosowania wewnątrz budynków. Hełm lekki nie zabezpiecza przed upadkiem przedmiotu z wysokości i nie może w żadnym przypadku zastępować przemysłowego hełmu ochronnego.

W jaki sposób dobrze się zabezpieczyć?

Norma PN-EN 397 stawia wiele wymagań dotyczących określonych cech przemysłowych hełmów ochronnych: materiałów użytych do produkcji, parametrów konstrukcyjnych, odporności na przebicie, działanie płomienia, stopnia amortyzacji itp. Hełmy specjalnego zastosowania muszą spełniać dodatkowo wymagania związane z odpornością na boczne zgniatanie, na działanie odprysków stopionego metalu, właściwości elektroizolacyjne. Skuteczna ochrona głowy wymaga prawidłowego doboru hełmu do danego stanowiska pracy. Decydując się na określony hełm należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

Podstawowe zasady doboru hełmów ochronnych:

Prawidłowe użytkowanie hełmów ochronnych warunkuje możliwie najwyższe bezpieczeństwo pracownika. Podstawowymi warunkami zachowania właściwości ochronnych hełmów są niżej wymienione zasady:

Okresy użytkowania

Ponieważ hełmy wykonane są z tworzyw sztucznych, trwałość ich wynosi co najmniej 3 lata od daty produkcji bez zmiany właściwości ochronnych. Hełmy wykonane z tworzywa ABS mają przedłużoną żywotność. Należy też pamiętać, że ekstremalna ekspozycja na promieniowanie słoneczne czy działanie silnych chemikaliów może skrócić czas użytkowania hełmów.

Ochrona wzroku

W jaki sposób dobrze się zabezpieczyć?

Normy:

EN166
Odnosi się do wszystkich typów ochron indywidualnych oczu zabezpieczających przed zagrożeniami mogącymi spowodować uszkodzenie oka, za wyjątkiem promieniowania pochodzenia nuklearnego, promieni X, emisji lasera i podczerwieni wysyłanych przez źródła o niskich temperaturach. Nie ma zastosowania w przypadku gdy istnieją odrębne normy (ochrona oczu przed laserem, okulary przeciwsłoneczne do użytku ogólnego, itp.).

Znaczenie symboli

EN175:
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa dla środków ochrony oczu i twarzy, stosowanych podczas spawania i w procesach pokrewnych.

Ochrona dróg oddechowych

Normy

Najważniejsze normy odnoszące się do sprzętu ochrony układu oddechowego:

EN136: maski
Dotyczy badań w zakresie odporności na temperaturę, uderzenia, działanie płomienia, promieniowanie termiczne, rozciąganie, na środki czyszczące i dezynfekujące. Ponadto, określa wymagania co do zapewnienia przez producenta znakowania i instrukcji.

EN140: półmaski i ćwierćmaski
Dotyczy badań w zakresie odporności na uderzenia, temperaturę, działanie płomienia, na środki czyszczące i dezynfekujące, oraz oporów oddychania.

EN14387: pochłaniacze i filtropochłaniacze
Opisuje badania laboratoryjne w celu zapewnienia zgodności co do wytrzymałości na uderzenia, temperaturę, wilgoć, pracę w miejscach szczególnie narażonych na korozję oraz odporności mechanicznej i oddechowej.

EN143: filtry
Odnosi się do wytrzymałości na uderzenia, temperaturę, wilgoć, pracę w miejscach szczególnie narażonych na korozję oraz odporności mechanicznej i oddechowej.

EN149: półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami
Dotyczy badań w zakresie odporności na uderzenia, temperaturę, działanie płomienia, na środki czyszczące i dezynfekujące, oraz oporów oddychania.

EN405: półmaski pochłaniające lub filtrująco-pochłaniające z zaworami
Wyszczególnia badania w zakresie odporności na czynności manipulacyjne, na zużycie, uderzenia, ogień oraz na opory oddychania.

W jaki sposób dobrze się zabezpieczyć?

Dobrać odpowiedni sprzęt ochrony układu oddechowego (półmaskę, maskę z jednym lub dwoma wkładami filtrującymi).

Zabiegi te muszą odnosić się do warunków na określonym stanowisku pracy (wilgotność, temperatura, itp.).

Dobór filtra

Każdy filtr lub pochłaniacz rozpoznaje się po odpowiednim kodzie koloru.


Przykład dla filtra ABEK + P
Pochłaniacz gazów i oparówKod koloruRodzaj zabezpieczenia
Typ A Gazy i opary organiczne, których punkt wrzenia jest > 65°C (rozpuszczalniki i węglowodory).
Typ B Gazy i opary nieorganiczne za wyjątkiem węgla.
Typ E Dwutlenek siarki i niektóre kwaśne gazy i opary
Typ D Amoniak i niektóre pochodne

Filtry chroniące przed pyłami i aerozolami
TypKod koloruZabezpieczenie
P1Do ochrony przed nietoksycznymi pyłami i/lub aerozoli na bazie wody
P2Do ochrony przed lekko toksycznymi lub drażniącymi aerozolami stałymi i/lub płynnymi
P3Do ochtomy przed toksycznymi aerozolami stałymi i/lub płynnymi

Klasa absorpcji pochłaniaczy gazów i oparaów
Klasa 1Pochłaniacz o małej zdolności absorpcji
(stężenie środka zanieczyszczającego < 0,1% lub 1000ppm).
Klasa 2Pochłaniacz o średniej zdolności absorpcji
(stężenie środka zanieczyszczającego < 0,5% lub 5000ppm).
Klasa 3Pochłaniacz o dużej zdolności absorpcji
(stężenie środka zanieczyszczającego < 1,0% lub 10 000ppm).
ppmStężenie w części na milion

Słowniczek

Pyły: stałe cząstki zawieszone w powietrzu.

Opary: drobne cząstki zawieszone w powietrzu.

Opary wodne: drobne krople wytwarzane podczas rozpylania.

NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie): wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

NDSCh (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe): wartość średnia stężenia, która nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina.

WWO (Wyznaczony Współczynnik Ochrony): wielokrotność wartości granicznej NDS. Wyznaczony współczynnik ochrony określany jest na podstawie rzeczywistych badań i obserwacji podczas wykonywanej pracy. Współczynnik ten jest wartościowo zwykle niższy od testowanego w laboratoriach współczynnika ochrony nominalnego.

Ochrona słuchu

Normy

EN352: wymagania bezpieczeństwa i badania

EN352-1: nauszniki przeciwhałasowe.

EN352-2: wkładki przeciwhałasowe.

EN352-3: nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego.

Powyższe normy mówią o wymogach w zakresie budowy, projektowania, charakterystyki technicznej i metod badań. Nakazują udostępnienie informacji dotyczących danych technicznych.

EN458: ochronniki słuchu. Zaleca dobór, użytkowanie, konserwację codzienną i okresową oraz przedstawia zalecane środki ostrożności podczas użytkowania

W jaki sposób dobrze się zabezpieczyć?

Dobrać odpowiednie ochronniki słuchu.

Właściwie dobrane ochronniki słuchu przepuszczają dźwięk głosu (niska intensywność) oraz redukują intensywny hałas do rozsądnego poziomu (w granicach 75 - 85 dB).

Należy zmierzyć natężenie hałasu na stanowisku pracy i wykorzystać średnią wartość tłumienia SNR jako parametr doboru odpowiedniego zabezpieczenia.